Недвижими имоти

Търсене на имоти

Къща с двор в гр. Балчик

  • Къща за продажба
  • Обща площ 79 m2
Актуализиран преди: 13 дни
Площ
Обща площ
79.00 m2
Парцел
697.00 m2
  • Публична продан / ЧСИ

СЪОБЩЕНИЕ за предстояща публична продан:

Дата от 17.09.2019г. до 17.10.2019г.

Изп. дело: 20167360400116

ЧСИ: Виктория Рогова рег. 736

 

 

С настоящото Ви уведомявам, че по изпълнително дело № 20167360400116 по описа на частен съдебен изпълнител Виктория Рогова, рег. № 736 на КЧСИ, с район на действие ОС-Добрич и адрес на кантората гр. Добрич, ул. „Д-р Иван Пенаков” № 9, ет. 2, офис 5, по което сте взискател е насрочена публична продан на описания недвижим имот на Емил Георгиев Коцев с адрес гр. Балчик::

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО с идентификатор 02508.75.2 /нула, две, пет, нула, осем, точка, седем, пет, точка, две/ с площ от 697.00 /шестстотин деветдесет и седем/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване-ниско застрояване, с административен адрес гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Средна гора” № 43 А /четиридесет и три А/, по кадастралната карта на гр. Балчик, при граници и съседи: имоти с номера: 02508.74.85, 02508.75.3, 02508.75.4  и 02508.75.1, номер по предходен план 234, кв. 9, парцел XXXXIV ведно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор  02508.75.2.1 /нула, две, пет, нула, осем, точка, седем, пет, точка, две, точка, едно/ със застроена площ от 79.00 /седемдесет и девет/ кв. м. по нотариален акт, а по скица с площ от 78.00 /седемдесет и осем/ кв. м. и ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор: 02508.75.2.2 /нула, две, пет, нула, осем, точка, седем, пет, точка, две, точка, две/, състояща се от гараж със застроена площ от 50.00 /петдесет/ кв. м. и  складово помещение със застроена площ от 133 /сто тридесет и три/ кв. м., а по скица с обща площ от 176.00 /сто седемдесет и шест/ кв. м. с начална цена, от която да започне наддаването 76500.00 /седемдесет и шест хиляди и петстотин/ лева.

Продажбата ще се проведе от 17.09.2019г. до 17.10.2019г.– 17.00 часа включително в сградата на Районен съд гр. Балчик.

 

За информация:

ЧСИ Виктория Рогова

гр. Добрич, ул.Д-р Иван Пенаков 9, ет.2

058/ 605 494

 

Първа инвестиционна банка АД

Дирекция "Проблеми активи"

0885/ 960 320

Запитване от сайт
Съгласен съм с Privacy и Процедура на imoti-fibank.bg

ТОП Имоти

Хотел / Мотел
42.5936678 23.4102163 13
Апартаментен комплкес гр. Поморие
Хотел / Мотел
42.268168176169 27.753071423279 15
Апартамент гр. София, кв. Изток
Апартамент
42.668958597946 23.365326591602 13
banner
banner